MIDDEN - DELFLAND

Opgravingen Harnaspolder

Vooruitlopend op de aanleg van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in de Harnaspolder vinden er opgravingen (eind 2001) plaats door twee teams van archeologen. 

Dichtbij Den Dulder is op enkele meters onder het maaiveld een duintje aangetroffen met sporen van bewoning uit de vierde eeuw vóór Christus. De grond bevat visresten, stukjes vuursteen, verkoolde graankorrels en aardewerk. Dit gebied is het oudst bekende bewoonde gebied in de gemeente Schipluiden. Op de weilanden van het gebied tussen de Noord-Hoornseweg en de snelweg A4 zijn lange sleuven gegraven. De afstand tussen de sleuven is zo gekozen dat een eventueel aanwezige vroegere bewoning niet gemist kan worden. In het eerste stuk, op een Romeinse kleibaan, is een systematisch patroon van greppels ontdekt uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. 


Sporen van een vroeger kreekstelsel

De vereniging Oud-Schipluiden heeft in de tachtiger jaren van de 20ste eeuw twee woonplaatsen uit de Romeinse tijd ontdekt. Hans Koot, gemeentearcheoloog van Rijswijk, heeft in de afgelopen jaren in het museum het Tramstation het vondstmateriaal van één van die woonplaatsen onderzocht.

Bron: Nieuwsbrief Historische vereniging Oud-Schipluiden, november 2001